Over het NWG

Wijkverpleegkunde is een relatief jonge specialisatie binnen de zorg die ontstaan is door de verandering van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet in 2015. Vanuit het werkveld is de behoefte uitgesproken voor een professionaliseringsslag. Samenwerking is hierin cruciaal; samen kunnen we het beroep van wijkverpleegkundige die plek in het zorgveld geven die het verdient.

In 2016 is het NWG opgericht door wijkverpleegkundigen van vijf zorgorganisaties, verspreid over het land: Espria, Florence, Omring, Sensire en ZZG Zorggroep. Ruim 50 wijkverpleegkundigen uit 25 zorgorganisaties nemen sinds de officiële oprichting deel in de kerngroep. Wij onderscheiden ons van andere kennisinstituten doordat we ons puur en alleen richten op de wijkverpleegkundigen als beroepsgroep.

Werkwijze

Het NWG ontwikkelt zich tot hét kennis- en innovatieplatform voor en door wijkverpleegkundigen. Het ontwikkelteam bestaat uit inhoudelijke experts wijkverpleging afkomstig uit de kern-/expertgroep en de directeur-bestuurder NWG. Het ontwikkelteam wordt aangevuld door wijkverpleegkundigen uit de kern-/expertgroep en indien nodig extern, al naar gelang de thema’s die verder worden uitgewerkt.

Wijkverpleegkundigen worden uitgenodigd interactief te participeren en samen de kennisvertaling naar de dagelijkse praktijk te faciliteren.

De basis van de organisatie is gericht op professionele doorontwikkeling, waarbij we werken vanuit

Behoefte-Interventie-Resultaat

Toetsingskaders, professionele (beroeps)kaders V&VN en het practice based(praktijkgericht) handelen staan centraal in de werkwijze van het NWG.

Jaarplannen

De kern van de kennisontwikkeling is gestart met het definiëren van het methodisch handelen op basis van het verpleegkundig proces. Dit heeft geleid tot het opstellen van een leidraad Wijkverpleegkundig handelen. De onderwerpen in deze leidraad zijn onder meer: anamnese, ICHOM ouderen en waardegedreven zorg, zelfredzaamheid, Advanced Care Planning en psychosociale zorg in de wijk.

Door de vraagstelling vanuit de praktijk te halen en te relateren aan het verpleegkundig proces krijgen wijkverpleegkundigen inzicht in good practices en kunnen ze met elkaar invulling geven aan best practices.

De oplevering van deze leidraad in 2019 geeft afspraken weer die we met elkaar maken om te komen tot een meer eenduidig handelen in de anamnese en uitwerking in het zorgplan.

Programma 2018-2020
Tot 2020 werkt het NWG aan het verder ontwikkelen van de inhoud van het vak van de wijkverpleging. Via de lijnen Diagnostiek, Impact en Practice Based Handelen geven we invulling aan Positionering & Profilering.

Voor de lijn diagnostiek is ingezet op het verbeteren van de anamnese en methodisch werken door middel van klinisch en kritisch redeneren. Dit leidt tot afspraken die inzicht geven in het deskundigheidsgebied van de wijkverpleging in de vorm van de eerder genoemde leidraad. 

Impact geeft inzicht in de verschuiving van handelen waar het gaat om gezondheidsbevordering en preventie door anders te denken en anders te doen. Door gezamenlijk op zoek te gaan naar wat er al is en deze goede voorbeelden op te halen, ontstaat een verzameling best practices. In de cyclus van leren en ontwikkelen kunnen deze worden ingezet en toegevoegd aan Evidence-based practice (EBP). 

De lijn van het praktijk gericht handelen kan veel onderwerpen bevatten. In 2019 volgt de verdere uitwerking van de leidraad Samenwerken. Onderwerpen hierin zijn ‘zelfredzaamheid’ en ‘verantwoordelijkheden in het team’. Door dit gezamenlijk als kerngroep op te pakken, krijgen wijkverpleegkundigen grip op de onderwerpen en worden inhoudelijke experts. Dit sterkt in het uitdragen van wat het goede is om te doen en wat noodzakelijk is voor de organisatie van de zorg.

Deze ontwikkeling heeft direct raakvlakken met positioneren & profileren, waarbij professionele autonomie en leiderschap belangrijke middelen zijn om als beroepsgroep zelf verantwoordelijkheid te nemen en een duidelijke positie te verwerven in de eerstelijnszorg.

Met elkaar leren en ontwikkelen wordt gerealiseerd door kennis te verspreiden en implementatie te bevorderen.

Profiteer ook van de kracht van het NWG. Samen stimuleren we de professionalisering van de wijkverpleging, streven we naar standaardisering van het verpleegkundig proces en werken we aan innovatie.